Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Om sjukresor / Så hanterar vi personuppgifter

Så hanterar vi personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
I samband med anmälan till utbildning i regelverket för sjukresor och registrering i e-utbildning ”Hantera sjukresor” behandlar vi vissa av dina personuppgifter. Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar endast de personuppgifter som du själv eller den person som anmält dig till kursen, lämnar till oss.

Syfte med behandlingen
Administrera kursresultat och behörigheter till sjukresesystemet.

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse p.g.a. Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

Avtal med den registrerade som reglerar skyldighet att genomgå utbildning för att få behörighet till sjukresesystemet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Det är endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer som får ta del av dina personuppgifter. Vi har uppdragit åt trafiknämndens förvaltning i Region Stockholm (Trafikförvaltningen) att administrera hela sjukresetjänsten åt oss.

Hur länge spar vi dina personuppgifter?
De personuppgifter som behövs för att hantera din behörighet lagras under hela den tid du har behörighet till sjukresesystemet och gallras efter fem (5) års inaktivitet i systemet.

De personuppgifter du anger när du utför e-utbildingen ”Hantera sjukresor” lagras i sex månader efter godkänd utbildning för att sedan gallras enligt gällande gallringsplan.

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att ansvara, informera och ge råd om personuppgiftsbehandling inom vår organisation, samt även att fungera som kontaktpunkt för dig som registrerad. Du kan alltid vända dig till vårt dataskyddsombud med frågor och med begäran om att utöva dina rättigheter (se nedan).

Kontaktuppgifter till oss:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

E-post:
gdprfragor.hsf@sll.se