Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.
Start / Beställa resa / Service som inte ingår vid sjukresor

Service som inte ingår vid sjukresor

Vad föraren inte får eller ska göra

Vissa saker är självklara som föraren inte får göra och som följer av annan lagstiftning. Däremot står det i avtalen mellan Färdtjänsten och leverantören vad som inte ingår i den service som föraren ska ge och vad en förare inte får göra i samband med ett köruppdrag. Vissa saker ingår inte i den service som är upphandlad för sjukresor av Färtjänsten. I Region Stockholm har Färdtjänsten ansvaret för att ordna sjukresor.

Föraren ska inte / får inte

  • använda eller prata i telefon under körning (annat än korta arbetsrelaterade samtal, och då ska handsfree användas)
  • göra privata ärenden på vägen
  • stanna och tanka under resan
  • lyfta mer än 15 kilo
  • ansvara för journaler eller ge medicinsk omvårdnad
  • vänta på och möta upp anhörig och personal i samband med resa
  • köra en patient under 12 år som reser utan sällskap av vuxen.

Föraren har inget medicinskt ansvar

En förare som kör sjukresor ansvarar för att ge patienten en trygg och säker resa. Det är viktigt att veta att förarna inte har någon medicinsk utbildning. De har inte heller något ansvar för att ge vård under resan eller hålla reda på medicinska journaler.

Av sekretesskäl får förarna aldrig reda på varför en viss patient har rätt till sjukresor. Ibland har förare svårt att avgöra vad en enskild patient behöver hjälp med, då många sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar inte är synliga. Därför är det bra om patienten eller vårdpersonal kan tala om för föraren vad patienten behöver hjälp med. 

Föraren ansvarar inte för att möta upp eller vänta på att en anhörig till patienten eller vårdpersonal ska möta upp. Den service som patienterna får vid sjukresor omfattar inte alltid den hjälp och extra omsorg som vissa patienter behöver. Under en sjukresa förväntas patienten klara sig själv eller med hjälp av en person som de själva tar med på resan, en så kallad medföljare. 

Patienter som behöver mer hjälp måste resa med en medföljande

En del patienter behöver en annan typ av hjälp eller mer hjälp än den som föraren kan ge. Därför ska de som inte klarar sitt eget resande eller som behöver mer hjälp än den föraren ger alltid ta med sig en medföljande på sina resor. Bevilja medföljande till dessa patienter.

Samma sak gäller de patietnter som har svårt att hantera oförutsedda situationer eller som har större kognitiva nedsättningar. Om en patient exempelvis vill avsluta en resa mitt under transporten, eller önskar resa till en annan adress än den i beställningen, kan föraren inte vägra att stanna eller vägra att lämna denne på adressen den vill resa till.